KVKK

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma ve Bilgilendirme Metni

Sayın danışanlarımız, öğrencilerimiz, stajyerlerimiz ve diğer bizden hizmet alıcılar ve işbirliği yaptığımız kişi ve kuruluşların yetkilileri,

Aşağıdaki Aydınlatma ve Bilgilendirme Metninin tam haline ulaşmak için sayfanın en altındaki linkleri kullanabilirsiniz.

www.muratartiran.com sitesi Rasyonel Emotif Bilişsel Davranışçı Araştırma Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. (kısa adı Rasyonel Psikoloji Enstitüsü)’nün bir sitesidir. Enstitü ve bu site olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine hassasiyet gösteriyoruz ve önem veriyoruz.

Bu aydınlatma ve bilgilendirme formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında işlenen verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika” olarak anılacaktır), Rasyonel Emotif Bilişsel Davranışçı Araştırma Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. (Şirket olarak anılacaktır) tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve silme (imha) işlemlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda yöntem ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Rasyonel Psikoloji Enstitüsü ve muratartiran.com olarak ve bünyesinde barındırdığı diğer web siteleri (bkz. metnin aşağısında link vardır) topladığı kişisel verilerin gizliliğini korumak için gerekli olan teknik ve idari önlemleri almaktadır. Kanunların zorunlu tuttuğu hali ile Mevzuat’a uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi yine aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında toplamakta ve işlemektedir.

Amaç:  KVKK kapsamında hazırlanan Politikanın amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a dayalı olarak çıkarılmış bulunan ve 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 5. ve 6. maddeleri gereğince; kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin yükümlülüklerin ve Yönetmelik’te belirtilen sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi için uygulanacak kuralları belirlemektir.

Faaliyet alanımızın dahilinde olan (bizimle etkileşime geçen çevrimiçi veya yüz yüze) tüm danışanlar, hastalar, danışan velileri,  işbirliği yapılan psikologlar, klinik psikologlar, psikolojik danışmanlar, şirketimiz çalışanları, çalışan yakınları, çalışan adayları, stajyerler, eğitmenler, süpervizörler, diğer müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, hizmet sağlayıcıları, mali müşavirimize ait kişisel verilerle ilgili  olarak verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanması T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak belirlenmiştir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin işlemler, Rasyonel Emotif Bilişsel Davranışçı Araştırma Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan bu politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

Kapsam

İlgili kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamındadır, Şirketin sahip olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

 1. Rasyonel Emotif Bilişsel Davranışçı Araştırma Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. (kısa adı Rasyonel Psikoloji Enstitüsü) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamına uygun olarak, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere, Kanun’da kişisel veri olarak tanımlanmış olan bilgilerinizi aşağıda belirtilen kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla işleyecektir.
 2. Burada açıklananlar, kişisel verilerinizin tarafımızdan kayıt altına alınması, muhafaza edilmesi, düzenlenmesi, açıklanması, devranılması, aktarılması, sınıflandırılması, elde edilebilir hale getirilmesi veya kullanılmasının engellenmesi gibi her türlü işlemi ifade etmektedir. Şirketimizin faaliyet konusu olan psikoterapi, psikolojik danışmanlık, eğitim vermek, süpervizyon vermek, psikolojik test yapmak ve değerlendirmek, deney ve araştırma yapmak vardır. Bunlara dair verilerin kullanılması için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen veriler, kimlik bilgileriniz, adresiniz, e-mail adresiniz, banka hesap numaranız, telefonunuz, sağlık bilgileriniz, meslek bilgileriniz, aile bilgileriniz, çalıştığınız kurum, ünvanınız, diğer ailevi verileriniz, cinsel yaşam ve fiziksel ve psikolojik sağlıkla ilgili bilgileriniz sayılabilir. Öğrenci iseniz özgeçmiş bilgileriniz, diploma bilgileriniz, daha önce edinmiş olduğunuz sertifika bilgileriniz, öğrenci ve stajyer olarak fotoğraflarınız-eğitim amaçlı çekilen veya sizin çekerek tarafımıza gönderdiğiniz videolarınız-ses kayıtlarınız, öğrenci olduğunuz üniversite bilgileri, danışman hocalarınızın isimleri, ders notu ortalamalarınız gibi bilgiler sayılabilir. Öğrenci ve stajyer olarak fotoğraflarınız ve isim ve soyadlarınız pazarlama ve tanıtım amaçlı kullanılabilir.
 3. Özel nitelikli kişisel veriler,  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, tedavi ve sağlık hizmetleri amacıyla işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.
 4. Toplanan veriler hakkında: Veriler kağıt üzerinde veya elektronik (çevrimiçi, web sitelerimiz veya google form gibi online platformlar vb.) ortamda toplanabilecek, işlenebilecek ve 10 veya 20 yıl için (detaylara tam metne ulaşmak için bilgi için KVKK Aydınlatma ve Bilgilendirme dokümanımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz) saklanabilecektir.Toplanan kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına ilgili kamu kurumlarına, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar ve sair gerçek veya tüzel kişiler Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, muhasebe ve mali müşavirler, bağımsız denetim firmalarına, uyuşmazlık halinde ilgili mahkemelere; Mali ve Hukuki Danışmanlara, yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara hizmet sağlayıcı sıfatları gereği Toplu E-posta gönderilmesi vs. amacıyla aktarılabilmektedir. Verileriniz; elektronik haberleşme hizmetleri ve Şirketimiz tarafından sunulan tüm hizmetler Şirketimizin yükümlülüklerini sizin için yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da, elektronik posta, kısa mesaj, web sitelerimizdeki bilgi formları gibi elektronik ortamda toplanır. Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır. Gerektiğinde raporlama ve bilgilendirme yükümlüklerine uymak, kanunlarla faaliyet alanlarımızda getirilmiş ve getirilecek mevzuat ve yönetmeliklere uymak, şirketimiz tarafından sunulan diğer ürün ve hizmetlerde kullanmak, bizimle birlikte çalışan veya iş ortağımız olan diğer meslektaşlarımızla gerektiğinde paylaşmak, güvenlik ve suç aktivitelerinin önlenmesi için paylaşılabilir. Çevrimiçi ve çevrim dışı dijital içerik paylaşımı yapılabilir.
 5. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları hakkında: Kişisel verileriniz; psikoterapi, psikolojik danışmanlık, eğitim, araştırma, deney ve staj hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi için, sitemizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanabilmesi için, sosyal medya kanallarında hizmetlerimizin tanıtımlarının kalitelileştirilmesi için, yeni hizmetlerimizden sizleri haberdar edebilmek için, online psikolojik danışmanlık ve online psikoterapi ve online psikolojik test, veya yüz yüze psikolojik danışmanlık ve yüz yüze psikoterapi ve yüz yüze psikolojik test hizmetlerimiz verebilmek için, istihdam süreçlerini yürütebilmek için, insan kaynakları işlerini sürdürebilmek için, şikayet ve talepleri cevaplandırmak için, veri güvenliği konusunda önemler alabilmek ve teknik iyileştirmek için, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi kurumlarla ilişkiler ve işlemleri sürdürebilemk için, size verilen hizmetlerin etik ve kalite bakımından kontrol edilmesi için, müşteri memnuniyetini ölçmek için, ve bu metinde yer alan diğer amaçlar için saklanabilir, işlenebilir, sınıflandırılabilir ve kullanılabilir.
 6. Hiçbir sitemiz 18 yaşından küçük yaştaki bireylerin kullanımı için değildir. 18 yaşından küçük yaştaki bireylerin başvuruları, çevrimiçi veya çevrimdışı ziyaretleri kabul edilmeyecektir.
 7. Verilerin Saklanması ve Aktarılması: Yukarıda sayılan amaçlarla kişisel verileriniz tarafımızdan saklanır ve yukarıda belirtilmeyen veya yasal çerçeve dışında kalan üçüncü kişilere açıklanmaz. Şirketimiz faaliyet konusu ile ilgili ve diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, grup şirketlerimize, iştigal konusu faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü kişilere, bayilerimize, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verileriniz aktarabilecektir. Ayrıca iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler ve kişiler ve yurt içinde ve yurt dışında yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara gerektiğinde (e-posta, mailjet sistemi, natro web altyapıları, godaddy, google reklam, surveymonkey, google form, google drive, google cloud depoloma, amazon cloud depolama, whatsapp, telegram ve/veya diğer google business yapısı ve eklentileri kullanılarak vb.) aktarılabilecektir.
 8. Kişisel verileriniz, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve/veya başvuru formu ve/veya katılım belgeleri , vs. belgelerle, fiili ya da elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle veya sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olarak veya otomatik olmayarak, şirketimiz tarafından elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle saklı ve güvenli elektronik ve/veya elektronik ortamlarda depolonmaktadır.
 9. İnternet sitemiz çerez politikası ile toplanan veriler hakkında: Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızına sizin web tarama ayarlarınızla onay vermeniz halinde otomatik olarak işlenen küçük bilgilerdir. Kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz. Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kolaylık sağlar. İnternet sitemizde kullanılan çerezler internet sitesi arayüzünün çalışması için zorunlu olabilir. İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda web sayfamızı iyileştirmemize yardımcı olur. Verileriniz Google Analytic’te kullanılmak üzere tanıtım için kimlik bilgileriniz verilmeden kullanılabilir. Eğer isterseniz kendi internet tarama motorunuzdan (örn. google chrome) çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezlerin işlevleri hakkında, nasıl yönetebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi almak için internet üzerinden araştırma yapabilirsiniz, bu konuda açıklama yapan birçok site mevcuttur. Örneğin: www.allaboutcookies.org.
 10. Kişisel verilerin nasıl işlendiği, kullanıldığı, aktarıldığı ve saklandığı hakkında tarafımızdan talep edebileceğiniz bilgi edinme hakkınız: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır) KVK Kanunu’nun 11.maddesi gereğince kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakkı verilmiştir. KVK Kanunu’nun 13.maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin başvuruların yazılı olarak iletmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Şirketimize “yazılı” yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı ile şahsen veya noter aracılığıyla ile iletilebilecektir. İlgili başvurular tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. KVKK’nın onbirinci maddesi kapsamında, şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme gayesi ve verinin amacına uygun kullanıp kullanılmadığı, yurt içinde ve yurt dışında kullanılıp kullanılmadığı, eksik veya yanlış bilgi varsa düzeltilmesini isteme, silinmesini ve yok edilmesini talep etme, üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığı, otomatik-elektronik sistmelerde analiz edilip edilmediği ve aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme, kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız durumunda zararın düzeltilmesi ve giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
 11. Bu durumlarda başvurunuzu tarafımıza yazılı (isim, soyad, e-mail, adres, telefon, T.C. numaranız ve bilgi isteğinizi-talebiniz ve ıslak imzalı şekilde) ve kimlik fotokopiniz ekinde olacak şekilde posta veya kargo ile Rasyonel Emotif Bilişsel Davranışçı Araştırma Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. Gümüşpınar Mh. Millet Cd. No: 16 Çolpan Apt. D. 15 Soğanlık- Kartal- İstanbul 34880 adresine gönderebilirsiniz. Bilgiler ve talepleriniz için daha detaylı sorularınız var ise 0 212 327 0233 veya 0 546 567 3420 telefonlarında bize ulaşabilir, info@rasyonelpsikoloji.com adresine yazabilirsiniz. Talep dilekçesi örneği için tıklayabilirsiniz. 

Bu sayfadakiler özet bilgilerdir, KVKK Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma ve Bilgilendirme için tam metnimize ulaşmak için  KVKK Aydınlatma ve Bilgilendirme dokümanımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: LİNK